Rijverboden

Voor vrachtauto’s en trekker/opleggercombinaties met een toegestaan totaalgewicht (ttg) van meer dan 7,5 ton alsmede voor vrachtauto/aanhangwagencombinaties*) ongeacht het gewicht, geldt een rijverbod op zondagen en officiële feestdagen vanaf 00.00 tot 22.00 uur. Het rijverbod geldt ook voor voertuigen zonder lading.

*) Onder vrachtauto wordt hier verstaan ieder voertuig dat ingericht is voor goederenvervoer, ongeacht het ttg. Zodra achter een dergelijk voertuig een aanhanger wordt gekoppeld, wordt het voertuig aangemerkt als een vrachtauto/aanhangwagencombinatie, waarop het rijverbod van toepassing is. Voorbeeld: een stationwagon, ingericht voor goederenvervoer, met een ttg van 2,5 ton is onderworpen aan het rijverbod, zodra achter deze stationwagon een aanhangwagen wordt gekoppeld.

Vakantierijverboden
Er geldt een jaarlijks terugkerend vakantierijverbod in de periode vanaf 1 juli tot en met 31 augustus voor voertuigen met een ttg van meer dan 7,5 ton, alsmede voor vrachtauto/ aanhangwagencombinaties ongeacht het gewicht. Dit vakantierijverbod is van kracht op zaterdagen vanaf 07.00 tot 20.00 uur op bepaalde (gedeelten van) autosnelwegen en enkele Bundesstraßen.

Uitzonderingen
Bovengenoemde rijverboden zijn niet van toepassing op:

 1. Vrachtauto’s en combinaties in het (on)begeleide gecombineerde rail-/wegvervoer vanaf het laad-adres tot aan het dichtst bijgelegen geschikte station waar de vrachtauto of de lading op de trein gaat ofwel vanaf het dichtst bijgelegen geschikte station waar de vrachtauto of de lading van de trein afkomt tot aan het losadres, echter tot en met een maximale afstand over de weg van 200 kilometer
 2. Vrachtauto’s en combinaties in (on)begeleid gecombineerde weg-/watervervoer vanaf het laadadres tot aan de dichtst bijgelegen zee- of binnenhaven waar de vrachtauto of de lading op de boot gaat ofwel vanaf de dichtst bijgelegen zee- of binnenhaven waar de vrachtauto of de lading van de boot komt, echter tot en met een maximale afstand van hemelsbreed 150 kilometer
 3. Vervoer van:
  • verse melk en verse melkproducten
  • vers vlees en verse vleesproducten
  • verse vis, levende vis en verse visproducten
  • van bederf onderhevige groenten en fruit, verpakt en onverpakt, alsmede vroege aardappelen, ge-oogst in de periode 1 januari-10 augustus
 4. Ledige ritten voor zover zij plaatsvinden in samenhang met transporten genoemd onder punt 3.
 5. Motorvoertuigen waarvan de inventaris vast onderdeel uitmaakt van het voertuig (demovoertuig, filmvoertuig)
 6. Losse trekkers, ongeacht het ttg, die uitsluitend zijn ingericht om opleggers te trekken

Permanente rijverboden

 • Vanaf 23.00 tot 06.00 uur geldt een nachtelijk rijverbod op de B20 en B21 (traject Salzburg – Lofer) tussen de aansluiting Bad Reichenhall (A8-Ost) en de grens met Oostenrijk bij Melleck (B312 in Oos- tenrijk) voor vrachtauto’s met een ttg van meer dan 7,5 ton.
 • Op de B170 en B174 geldt een transitverbod voor vrachtauto’s >7,5 ton ttg tussen Dresden en Tsje- chië. Men dient via de A17 te rijden.
 • Met het oog op het milieu kent München een rijverbod voor vrachtauto’s >3,5 ton in het transitoverkeer. Binnen de ring van München is alleen bestemmingsverkeer toegestaan. Nadere informatie over het transitoverbod vindt u via www.strassenverkehr-muenchen.de
 • Er gelden nog meer permanente rijverboden in Duitsland.
 • Exclusief voor leden van TLN Internationaal is het infoblad Duitsland, Permanente rijverboden gratis te downloaden van www.tln.nl > TLN Infobladen.

Overige rijverboden
Voor rijverboden voor exceptioneel transport, zie Exceptioneel Transport.

Overzicht feestdagen en rijverboden
Exclusief voor leden van TLN Internationaal is het actuele overzicht gratis te downloaden van www.tln.nl > Onderwerpen > Planning en Bereikbaarheid > Rijverboden.

Ontheffingen rijverboden

Ontheffingen
Onder bepaalde voorwaarden, en dan nog slechts in zeer dringende gevallen, wordt ontheffing verleend van het rijverbod. De mogelijkheid bestaat een ontheffing aan te vragen voor één transport ofwel een ontheffing met een geldigheidsduur van maximaal een jaar.
Onder dringende gevallen worden onder meer verstaan transporten ter bevoorrading van jaarbeurzen, markten en tentoonstellingen, transporten van renpaarden (indien op de renbaan geen geschikte stallen aanwezig zijn) en slachtvee bestemd voor op maandag te houden veemarkten, evenals transporten die aan tijd zijn gebonden in verband met het laden, lossen of herstel van zeeschepen.
Economische of concurrentietechnische motieven alleen zijn geen aanleiding voor ontheffingverlening. Bij een verzoek om ontheffing voor langere duur (Dauergenehmigung) dient tevens te worden aangetoond dat het vervoer via een andere vervoersmodaliteit niet mogelijk is of op andere gronden over de weg moet plaatsvinden.

Aanvraagprocedure
Verzoeken om ontheffing dienen te worden gericht aan de Straßenverkehrsbehörde in het district, waarin de plaats van grensoverschrijding is gelegen. Behalve een aanvraagformulier verdient het aanbeveling eventuele documenten te overleggen, waaruit de urgentie van het transport blijkt (bijvoorbeeld verklaringen van importeurs).
Exclusief voor leden van TLN Internationaal is het infoblad Duitsland Ontheffing zondagsrijverbod gratis te downloaden van www.tln.nl > TLN > Publicaties > Infobladen en modellen.